top of page

Gặp gỡ nhóm lãnh đạo của chúng tôi

amberwolf.JPEG

Brad Guss

Người quản lý tài chính

bradg@cadamn.org

507-625-8688 máy lẻ. 101

Onnie.jpg

Brad Guss

Người quản lý tài chính

bradg@cadamn.org

507-625-8688 máy lẻ. 101

bradguss.JPEG

Brad Guss

Người quản lý tài chính

bradg@cadamn.org

507-625-8688 máy lẻ. 101

brittanywojtowicz.JPEG

Brad Guss

Người quản lý tài chính

bradg@cadamn.org

507-625-8688 máy lẻ. 101

Debi.jpg

Jason Mack

Giám đốc điều hành

jasonm@cadamn.org

507-625-8688 máy lẻ. 111

hannahhassler.JPEG

Jason Mack

Giám đốc điều hành

jasonm@cadamn.org

507-625-8688 máy lẻ. 111

jasonmackJPEG

Jason Mack

Giám đốc điều hành

jasonm@cadamn.org

507-625-8688 máy lẻ. 111

juliahamannJPEG

julia hamann

Giữ cho tôi an toàn và người quản lý chương trình giáo dục phạm nhân

juliah@cadamn.org

507-625-8688 máy lẻ. 112

laura2.jpg

Kristen Walters

Giám đốc Phát triển & Truyền thông

kristenw@cadamn.org

507-625-8688 máy lẻ. 124

kristenwaltersJPEG

Kristen Walters

Giám đốc Phát triển & Truyền thông

kristenw@cadamn.org

507-625-8688 máy lẻ. 124

rebeccawalz.JPEG

rebecca walz

Community Advocacy Manager & Brown County Advocate

rebeccaw@cadamn.org

507-233-6663

Ban giám đốc của CADA

bottom of page