top of page

cada trong tin tức

Theo kịp CADA và công việc đang được thực hiện để hỗ trợ nạn nhân và người sống sót sau bạo lực gia đình và bạo lực tình dục trong cộng đồng của chúng tôi.

women's Foundation awards cada $20,000 grant

Mankato Free Press - February 7, 2024

CADA: Truth and Myth of domestic violence

southernminn.com - December 12, 2023

KEYC News Now - December 1, 2023

Mankato Free Press - November 3, 2023

KEYC News Now - October 27, 2023

southernminn.com - August 4, 2023

bottom of page